Több mint 4000 kezelés eredményei
alapján, mi nem beszélünk mellé!

4foryou 4foryou

Általános Szerződési Feltételek

1. § Értelmező rendelkezések

(1) jelen Általános Szerződési Feltételekben szereplő fogalmakat az alábbiak szerint értelmezzük.

 • Megrendelés alatt értjük a http://webshop.orvoshop.hu webáruházban elektronikus módon leadott és a Szolgáltató által egyedi azonosítóval ellátott, elektronikus úton (e-mailen) visszaigazolt rendeléseket.
 • Regisztráció alatt értjük akár a http://webshop.orvoshop.hu webáruházban elektronikus módon vagy az orvoshop.hu 4 for you szalon™-ok bármelyikében, akár elektronikusan akár más módon megadott olyan személyes adatokat, amelyek az ügyfél azonosításához, illetve a megrendelés teljesítéséhez szükséges.
 • Termék rendelkezésre állásán értjük a szolgáltató logisztikai központjában, vagy bármely telephelyén rendelkezésre álló – vagy a rendelésnek a Szolgáltatóhoz való beérkezését követően 48 órán belül beérkező - szabadon forgalomba hozható árut.
 • Kézhezvételen értjük a megrendelő részéről, a Szolgáltató általi elektronikusan kiküldött információk időpontját, nem elektronikus kiküldés esetén pedig az értesítésről a megrenedelőnek való tudomására jutás időpontját. Készhezvételen érjük a szolgáltató részéről a megrendelő által közölt információk szolgáltató részére való tudomásra jutás időpontját.
 • Orvoshop.hu átvételi.ok™ alatt értjük az orvoshop.hu 4 for you szalon™-okban elhelyezkedő internet alapú keresőrendszert, valamint a hozzá tartozó logisztikai és adminisztratív folyamatokat.
 • Utánvételen értjük az áru, illetve bármely szolgáltatás 3-ik fél által a megrendelőhöz történő eljuttatása alkalmával, a kiszállított és átadott áru illetve szolgáltatás árának helyszínen, készpénzben történő kifizetését, a szolgáltató megbízottja kezéhez.
 • Rendeltetésszerű használaton értjük a termék illetve szolgáltatás szokásos, mindennapi életben történő, a termék leírásának megfelelő módon, körülmények között, időben és térben meghatározott feltételekkel való használatát.
 • Ajándékutalványon értjük a számlához csatolt, számla sorszámával megegyező, azon feltüntetett kedvezményre jogosító, attól fizikálisan elválasztva is érvényesíthető részt.
 • Az itt nem szabályozott fogalmakat úgy értjük, ahogyan azt a másik félnek a nyilatkozó feltehető akaratára és az eset körülményeire tekintettel a szavak általánosan elfogadott jelentése szerint értenie kellett.

2. § Időbeni hatály

(1) jelen Általános Szerződési Feltételek időbeni hatálya az Orvoshop.hu Zrt. Igazgatósága által történő hatályon kívül helyezéséig érvényes, kivéve azokat a rendelkezéseket, amelyek felsőbb jogszabály változása miatt hatályát korábban elveszíti.

3. § Területi hatály

(1) jelen Általános Szerződési Feltételek területi hatálya kizárólag Magyarországra érvényes, Magyarország határain kívűli szolgáltatás esetére külön feltételek vonatkoznak.

4. § Szolgáltató

 • A www.orvoshop.hu online áruházat az Orvoshop.hu Zrt. üzemelteti.
 • A Szolgáltató cégneve: Orvoshop.hu Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
 • A Szolgáltató rövidített neve: Orvoshop.hu Zrt.
 • A Szolgáltató székhelye: azonos a számla kibocsátó székhelyével.
 • A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-10-0469842

5. § Szolgáltatás igénybevétele

(1) A megrendelések leadása az orvoshop.hu online áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a http://webshop.orvoshop.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

(2) Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

(3) A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.

 • Kézhezvételi időpont az Orvoshop.hu átvételi.ok™ átvétel esetében a rendelés helyszíni átvételének időpontja, házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.
 • A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza az Orvoshop.hu Zrt. számlán megjelölt visszárú postacímre és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.
 • A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.
 • Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
 • Nem gyakorolhatja az elállási jogot hang- illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányának vásárlása esetében, ha a csomagolást felbontotta.
 • Ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amely aktuális értéke az orvoshop.hu online áruház honlapján található meg.
 • Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.
 • Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

(4) Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

 • Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. Műszaki termékek esetében erre az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség, ezt követően a garanciális szervízhez kell fordulni.

(5) Az Orvoshop.hu Zrt. megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadóak. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.orvoshop.hu oldalon, a Dokumentumok/ASzF menüpontban olvashatóak.

(6) A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

6. § Egyéb rendelkezések

(1) A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

(2) A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

(3) A felhasználó a 6. § (2) pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

(4) Az Orvoshop.hu Zrt. magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

(5) A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

(6) Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik, a panasz@orvoshop.hu címen.

7. § Szolgáltatás igénybevételére jogosító 'Bérlet' használatára vonatkozó rendelkezések

(1) A bérlet kizárólag akkor érvényes ha azt a szolgáltató (vagy annak megbízottja) állította ki, azt egyedi azonosítóval ellátta, és a kiállítás tényét, helyét, a kiállító személyét a bérleten feltüntette.

(2) A bérlet kizárólag a felhasználható részben szereplő dátum 24. órájáig érvényes.

(3) A bérlet nem ruházható át harmadik személyre.

(4) A bérlet bármely magyaroszági orvoshop.hu 4 for you szalon™-ban, a bérleten feltüntetett szolgáltatás igénybevételére jogosít.

(5) A bérlet felhasználásával kapcsolatban, e szakaszban nem szabályzott részekre az Orvoshop.hu Zrt. Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, amelyek megtalálhatók a http://4foryou.hu/aszf internetes honlapon, vagy bármelyik orvoshop.hu 4 for you szalon™-ban.

8. § 'Ajándékutalvány'-ra vonatkozó rendelkezések

(1) Az ajándékutalvány kizárólag akkor érvényes ha azt a szolgáltató (vagy annak megbízottja) állította ki, azt egyedi azonosítóval ellátta, és a kiállítás tényét, helyét, a kiállító személyét az ajándékutalványon feltüntette.

(2) Az ajándékutalvány kizárólag a felhasználható részben szereplő dátum 24. órájáig érvényes.

(3) Az ajándékutalvány szabadon átruházható.

(4) Az ajándékutalvány a http://webshop.orvoshop.hu weboldalon bármely termék vásárlásához felhasználható, értéke a vásárolt termék árába beleszámít.

(5) Az ajándékutalvány beszámítási értéke eltérhet promóciós jelleggel a feltüntetett értéktől, de csak a vásárló javára (pl. adott termékek vásárlása esetén duplán számít).

(6) Az ajándékutalvány pénzre nem váltható, egy vásárlás esetén kizárólag egy érvényes ajándékutalvány számítható be a termék vagy szolgáltatás vételárába.

(7) Az ajándékutalvány bármely magyaroszági orvoshop.hu 4 for you szalon™-ban, bármely szolgáltatás felhasználása esetén elfogadásra kerül.

9. § Kedvezményre jogosító 'Ajánló kártya' használatára vonatkozó rendelkezések

(1) Az ajánló kártya kizárólag akkor érvényes ha azt a szolgáltató (vagy annak megbízottja) állította ki, azt egyedi azonosítóval ellátta, és a kiállítás tényét, helyét, a kiállító személyét az ajánló kártyaon feltüntette.

(2) Az ajánló kártya kizárólag a felhasználható részben szereplő dátum 24. órájáig érvényes.

(3) Az ajánló kártya másra át nem ruházható.

(4) Az ajánló kártya 2 ugyanolyan szolgáltatás igénybevételére jogosít amely szolgáltatásból az ajánlott minimum egy darab 6 egyseges bérletet vásárolt.

(5) Az ajánló kártya bármely magyaroszági orvoshop.hu 4 for you szalon™-ban elfogadásra kerül.

(6) Az ajánló kártya felhasználásával kapcsolatban, e szakaszban nem szabályzott részekre az Orvoshop.hu Zrt. Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, amelyek megtalálhatók a http://4foryou.hu/aszf internetes honlapon, vagy bármelyik orvoshop.hu 4 for you szalon™-ban.

12. § Kedvezményre jogosító 'VIP bérlet' használatára vonatkozó rendelkezések

(1) A VIP bérlet kizárólag akkor érvényes ha azt a szolgáltató (vagy annak megbízottja) állította ki, azt egyedi azonosítóval ellátta, és a kiállítás tényét, helyét, a kiállító személyét a VIP bérleten feltüntette.

(2) A VIP bérlet kizárólag a felhasználható részben szereplő dátum 24. órájáig érvényes.

(3) A VIP bérlet harmadik személyre nem ruházható át.

(4) A VIP bérlet 2 db tetszőleges szolgáltatás igénybevételére jogosít 2 különböző alkalommal (kivételt képez a TriLipo technológia)

(5) A VIP bérlet bármely magyaroszági orvoshop.hu 4 for you szalon™-ban elfogadásra kerül.

(6) A VIP bérlet felhasználásával kapcsolatban, e szakaszban nem szabályzott részekre az Orvoshop.hu Zrt. Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, amelyek megtalálhatók a http://4foryou.hu/aszf internetes honlapon, vagy bármelyik orvoshop.hu 4 for you szalon™-ban.

13. § Aktuális akciónkra vonatkozó rendelkezések

(1) Ezen rendelkezés bármely médiában meghirdetett akciónkra vonatkozik.

(2) Eltérő rendelkezés hiányában az akciók egymással össze nem vonhatók.


'CSOKIBARNA BŐR KUPON'-ra vonatkozó rendelkezések

 • Kizárólag a KÖZLEMÉNYBEN megjelent időpontokban vehető igénybe, a kupon kizárólag nyitvatartási időn belül érvényes.
 • Egy személy kizárólag 1 db kupon beváltására jogosult.
 • Egy órában maximálisan 6 személy veheti igénybe a szolgáltatást.
 • Kiszolgálás kizárólag érkezési sorrendben történik, előjegyzést időpont tekintetében nem áll módunkban rögzíteni.
 • Az esetlegesen sorra nem kerülő vendégek kuponjainak az érvényességi időn túli felhasználására nincs mód.

'HOZZA EL KIPRÓBÁLNI BARÁNŐJÉT/ BARÁTJÁT ÉS ÖN INGYEN KIPRÓBÁLHATJA!'-ra vonatkozó rendelkezések

 • A tárgybeli akciót akkor veheti igénybe, ha Ön rendelkezik nálunk érvényes bérlettel bármely szolgáltatásunkra.
 • Ha olyan új vendéget hoz magával aki azon a napon, amikor Önnel együtt felkeresi szalonunkat vásárol bérletet bármely szolgáltatásunkra, akkor ÖN IS ÉS BARÁTJA/BARÁTNŐJE IS EGY-EGY INGYENES KEZELÉST KAP AJÁNDÉKBA a saját bérletére vonatkozó szolgáltatásból.

'AKCIÓS KUPONFÜZET'-re vonatkozó rendelkezések

 • A kuponfüzet kizárólag akkor érvényes ha azt a szolgáltató (vagy annak megbízottja) állította ki, azt egyedi azonosítóval ellátta, és a kiállítás tényét, helyét, a kiállító személyét a kuponfüzeten feltüntette.
 • A kuponfüzet bérlet kizárólag a kibocsájtási hónap utolsó napjáig érvényes, nyitvatartási időben.
 • A kuponfüzet bérlet harmadik személyre nem ruházható át.
 • A kuponfüzet 6 db kedvezményes szolgáltatás igénybevételére jogosít 6 különböző alkalommal.
 • A kuponfüzet bármely magyaroszági orvoshop.hu 4 for you szalon™-ban elfogadásra kerül.
 • A kuponfüzet felhasználásával kapcsolatban, e szakaszban nem szabályzott részekre az Orvoshop.hu Zrt. Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, amelyek megtalálhatók a http://4foryou.hu/aszf internetes honlapon, vagy bármelyik orvoshop.hu 4 for you szalon™-ban.